Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
1. Definities
Opdrachtnemer:
Van Gangelen Klimaat, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 92138829,
kantoorhoudende te 3355 PD Papendrecht aan de Wilgenhof 350, haar rechtsopvolgers volgens
algemene titel en alle met haar of zijn (rechtsopvolgers) gelieerde ondernemingen;
Opdrachtgever:
Degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
Diensten:
De werkzaamheden (anders dan aanneming van werk), zoals onderhoud, advies, inspectie,
certificering en het instellen/inbedrijfstellen van zaken; Aanbieding/offerte: Iedere uitnodiging van de
opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst tot verkoop en levering met de opdrachtgever;
Schriftelijk:
Door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of emailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
Producten:
Alle zaken, alsmede diensten, die het onderwerp zijn van een aanbiedingen en overeenkomsten tot het
verrichten van leveringen door de opdrachtnemer;
Prijslijsten:
De bij de opdrachtnemer voor producten en diensten geldende brutoprijslijsten.
2. Toepasselijkheid:
Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten
van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet een uitdrukkelijk en schriftelijke afspraak tussen
partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of
andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Totstandkoming en inhoud overeenkomsten:
3.1 Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn vrijblijvend.
3.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de
schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
3.3 Wijzigingen van en afwijkingen van enige bepaling in de tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomsten hebben slechts geldingskracht voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
4. Prijzen:
4.1 Alle prijzen van de opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en gebaseerd
op levering franco (DDP= Delivered Duty Paid) volgens de Incoterms 2023.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen van de opdrachtnemer inclusief:
• a. vervoer en/of verzending;
• b. assurantie;
• c. heffingen en/of belastingen en/of vergunningen en/of alle andere van overheidswege
opgelegde kosten;
• d. verpakkingen;
• e. reiskosten
4.3 De opdrachtnemer hanteert verschillende soorten prijslijsten, afhankelijk van de te leveren
producten en/of diensten. Deze prijslijsten worden periodiek aangepast. Bij verschil van mening
tussen partijen over de hoogte van de geldende prijzen c.q. contractbedragen, geldt de prijs voor
producten en diensten, die in de meest recente toepasselijke prijslijst is vermeld.
4.3 Van Gangelen Klimaat Algemene voorwaarden.
Van Gangelen Klimaat Wilgenhof 350, 3355 PD Papendrecht Tel.: 06 – 3074 1602; Indien na de
datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4.5 Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product in bedrijf te stellen is de prijs inclusief
inbedrijfstelling en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de overeengekomen plaats en
inclusief alle kosten, met uitzondering van onvoorzienbare kosten ten gevolge van
weersomstandigheden en met uitzondering van kosten van energie, water, materialen, grond- en
hulpstoffen, en alle overige kosten ten gevolge van of bij het in bedrijf stellen.
4.6 De opdrachtnemer brengt geen omzetbelasting in rekening aan klanten, die buiten het Nederlands
grondgebied gevestigd zijn, op voorwaarde dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn
omzetregistratienummer schriftelijk heeft opgegeven op het moment van totstandkoming van de
overeenkomst. Indien de opdrachtgever geen omzetregistratienummer kan overleggen aan de
opdrachtnemer, heeft deze het recht de contractprijs te vermeerderen met het toepasselijke tarief van
omzetbelasting.
5. Intellectuele eigendom:
5.1 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn
slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
5.2 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of
verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.
blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele
eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en
constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook indien
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie,
behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van
de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
6. Verplichtingen opdrachtgever:
6.1 De opdrachtgever is verplicht om zowel voorafgaande aan de overeenkomst als tijdens de looptijd
daarvan correcte en tijdige informatie aan de opdrachtnemer te verstrekken, zoals bijvoorbeeld -niet
limitatief opgesomd- over maatvoering, maten, namen, gewichten, getallen, berekeningen,
gebruiksdoel, omgevingsfactoren.
Van Gangelen Klimaat Papendrecht 3
6.2 Indien door partijen is overeengekomen dat de opdrachtnemer diensten ten behoeve van het te
leveren/geleverde product zal uitvoeren, zoals inbedrijfstelling of onderhoud, is de opdrachtgever
jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten. Dit geldt
niet indien en voor zover die uitvoering door of in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht
volgens door of in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of
gegevens.
6.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is
overeengekomen dat de opdrachtnemer diensten ten behoeve van het te leveren product zal uitvoeren
er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor dat:
• a. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de werkplaats zijn aangekomen, hun
werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits
hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
• b. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
• c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
• d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en de uitvoering van de
werkzaamheden;
• e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig
zijn;
• f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen
(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom,
perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de
opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van de opdrachtnemer staan; 20231228 Van Gangelen Klimaat Algemene
voorwaarden Page 3 of 7 Van Gangelen Klimaat Wilgenhof 350, 3355 PD Papendrecht.
• g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader
van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
• h. bij aanvang van en tijdens de werkzaamheden de toegezonden producten op de juiste plaats
aanwezig zijn.
6.4 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. Levering/ Risico-overgang/Eigendomsvoorbehoud Levering:
7.1 De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
• a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
• b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen e.d.;
• c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
formaliteiten;
• d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst
vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
• e. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door
de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of
het einde van de leveringsweek.
7.2 De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden
en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde
materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging
van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde
materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd
wordt eveneens verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer
ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst.
7.3 Een product geldt als geleverd wanneer het ter beschikking van de koper is gesteld op het
aankomende vervoersmiddel, klaar om te worden gelost, op de overeengekomen plaats van
bestemming. Het bepaalde in art. 6 lid 3.c en g en art. 6 lid 4 is voor zover relevant, van
overeenkomstige toepassing.
7.4 De opdrachtnemer heeft het recht in gedeelten te leveren.
7.5 Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens
mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de
opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het
product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade,
zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft
overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
overeenkomst. Risico-/eigendomsovergang.
7.6 Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor risico van de opdrachtgever. Indien de
opdrachtgever tekortschiet in de afname van het product op de overeengekomen levertijd is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit
voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Van Gangelen Klimaat Papendrecht 5
7.7. De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip
van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. De opdrachtnemer zal in voorkomend
geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de
opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het
in deze bepaling opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product,
met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
7.8 Indien lid 7 van dit artikel niet uitgevoerd kan worden, dan wordt tot zekerheid van betaling van
vorderingen reeds bij het tot stand komen van overeenkomsten tot koop en verkoop op de geleverde
producten een bezitloos pandrecht ten behoeve van de opdrachtnemer gevestigd. De opdrachtnemer is
bevoegd dit pandrecht te doen registreren.
8. Keuring:
8.1 De opdrachtgever is gehouden om de geleverde producten onmiddellijk te (doen) inspecteren.
Indien aan de geleverde producten gebreken kleven, is de opdrachtgever gehouden om voor of
uiterlijk op de veertiende dag na aflevering of – indien inbedrijfstelling – is overeengekomen binnen
14 dagen na inbedrijfstelling schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden wat de aard van het gebrek
is. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is
verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
8.2 Het is de opdrachtgever verboden om producten die hij conform lid 1 van dit artikel heeft
aangemeld te gebruiken, alsmede is het de opdrachtgever verboden producten te retourneren, tenzij de
opdrachtnemer daar schriftelijk opdracht toe gegeven heeft.
8.3 De opdrachtgever is gehouden om alle medewerking te verlenen aan de opdrachtnemer bij diens
onderzoek naar het gebrekkige product, dat door de opdrachtgever conform dit artikel is gemeld, en
om eventuele instructies van de opdrachtnemer op te volgen.
8.4 Indien de opdrachtnemer op grond van het onderzoek tot de conclusie komt dat er inderdaad
sprake is van een gebrekkig product, is hij slechts gehouden tot zaaksvervanging of reparatie binnen
Nederland. Na retournering van het vervangen/herstelde product geldt het bepaalde in lid 1 van dit
artikel.
8.5 Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de
voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie
van de opdrachtnemer uitsluiten.
9. Betaling:
9.1 De opdrachtgever is gehouden om in rekening gebrachte bedragen te betalen binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.
9.2 Alle betalingen geschieden op aanwijzing van de opdrachtnemer op een door haar aan te wijzen
betaalrekening.
9.3 Het is de opdrachtgever verboden in rekening gebrachte bedragen te verrekenen dan wel zijn
betalingsverplichtingen op te schorten.
9.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem
vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in
Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende
gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.
10. Garantie:
10.1 Voor de producten warmtepompen, boilers, warmte en koude distributie geldt een specifieke
garantieregeling, hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende afzonderlijke garantieregelingen.
Voor de overige producten geldt onderstaande regeling. Onverminderd de hierna gestelde
beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde
product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde
materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product,
waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering zijn opgetreden
uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer
toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.
10.2 Van Gangelen Klimaat Algemene voorwaarden;
Van Gangelen Klimaat Wilgenhof 350, 3355 PD Papendrecht Onder de in lid 1 bedoelde garantie
vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging
van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van
een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die
uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot
transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn
voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt
een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24
maanden na de levering van het product volgens artikel 7 lid 3 zijn verstreken.
10.3 Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks
voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer
om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw
te verrichten. De tweede volzin van lid 2 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een
nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12
maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
10.4 Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt
geen garantie gegeven.
10.5 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk
het gevolg zijn van:
• a. de niet-inachtneming van bedienings-, installatie- en onderhoudsvoorschriften,
garantievoorschriften en garantiebewijzen dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
• b. normale slijtage;
• c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
• d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
materialen;
• e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
• f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
verstrekt;
• g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van
de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
materialen en zaken;
Van Gangelen Klimaat Papendrecht 7
• h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen
garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is
verstreken.
10.6 Indien en voor zover de in lid 5a van dit artikel genoemde bedienings-, installatie- en
onderhoudsvoorschriften, (garantie)voorschriften en garantiebewijzen niet worden meegeleverd, is de
opdrachtgever gehouden de opdrachtnemer hiervan zo mogelijk na de ontdekking daarvan schriftelijk
op de hoogte te brengen bij gebreke waarvan aan het ontbreken van de in dit lid genoemde stukken
door de opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend.
10.7 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot
enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden
terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
10.8 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch
uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden,
bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken
vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig
te worden gemaakt.
10.9 Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer Van Gangelen
Klimaat Wilgenhof 350, 3355 PD Papendrecht -Algemene voorwaarden-.
10.10 Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat
de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
11. Aansprakelijkheid:
11.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 van
deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een
redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. 10 is nagekomen, kan de opdrachtgever in
een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de
opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn
verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de
noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien
herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd,
is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten
ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze
kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen
bedragen.
11.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
• a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product
overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien
verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product
overeengekomen prijs kan bedragen, of
• b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in
belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling
aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op
restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door
hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde
product overeengekomen prijs.
11.3 Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. 7.5 en in lid 1 en lid 2 van dit
artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in
verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering,
voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en
indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van
(medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
11.4 De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of
vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde grond stoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
11.5 Indien de opdrachtnemer zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en
bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
11.6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te
stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
12. Overmacht:
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van
de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme, uitval van
productiemiddelen, natuurrampen en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of
diens leveranciers.
13. Opschorting/Ontbinding:
13.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de
opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst Van Gangelen Klimaat Algemene voorwaarden voor ten hoogste 6 maanden op te
schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan
het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem
ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen,
onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden
toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van
het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij
gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
13.3 Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn
om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van
het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle
Van Gangelen Klimaat Papendrecht 9
(al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting
van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ten aanzien van de
zekerheid kan worden verlangd dat deze wordt verstrekt door een te goeder naam en faam bekende
Nederlandse bank; de verlangde zekerheid kan tevens omvatten de in de handel gebruikelijk
rembourscondities en condities van documentair krediet zoals onherroepelijke letters of credit, contant
volgens document of contant volgens levering. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een
redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige
rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
13.5 In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de
opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag
ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of
ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding,
maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.
14. Overdracht van rechten en plichten:
14.1 Het staat de opdrachtnemer vrij om haar rechten en/of verplichtingen uit overeenkomst met de
opdrachtgever over te dragen aan vennootschappen die tot dezelfde groep behoren.
14.2 Het staat de opdrachtgever niet vrij om haar rechten en/of verplichtingen uit overeenkomst met
de opdrachtnemer aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de
opdrachtnemer.
15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter:
15.1 Op alle geschillen die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever ontstaan voortvloeiende uit
de bepalingen van deze algemene voorwaarden, de offertes/aanbiedingen van de opdrachtnemer en
tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.2 Geschillen zoals in het vorige lid genoemd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Dordrecht, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.

Scroll to Top